Moduly DMS eDoCat

Poskytuje široké spektrum vstavaných funkcií, disponuje radou rozširujúcich modulov s možnosťou detailných zákazníckych úprav.

 
+420 222 744 755
 
Certifikácia ISO 9001

Moduly

Názov moduluPopis Štart Štart+ Štandard Enterprise
Dokumentové typy

Základná klasifikácia dokumentov prostredníctvom užívateľsky definovaných množín vlastností ku každému dokumentovému typu.

       
Dátové priestory

Oddelené oblasti pre ukladanie dát s oddeleným riadením prístupu.

       
Preddefinované workflow

Funkcia pre riadenie obehu dokumentov vrátane poskytnutia žurnálu detailnej histórie. Sada 5 jednokrokových workflow s možnosťou prideliť úlohy na skupinu používateľov alebo jednotlivca:

Pripomienkovanie – vývoj dokumentu vo vnútri tvorivého tímu. Tlačidlo Úkol splněn.

       

Schválenie – akékoľvek jednokrokové schválenie. Tlačidlá Schvaluji, Schvaluji s připomínkou, Neschvaluji.

       

Zoznámenie – vzatie akéhokoľvek dokumentu na vedomie. Tlačidlo Seznámil jsem se.

       

Preskúmanie – preskúmanie platnosti dokumentu ku konkrétnemu dátumu. Tlačidlá Beze změn, Přezkoumáno s přípomínkami.

       

Nová úloha – jednoduchá úloha na skupinu používateľov alebo jednotlivca. Tlačidlo Úkol splněn.

       
Riadenie prístupových práv

Prideľovanie rolí používateľom a skupinám, riadenie prístupových práv k jednotlivým objektom v DMS – zložkám a dokumentom.

       
Elektronické spisy

Funkcia slúžiaca k spájaniu súvisiacich dokumentov prostredníctvom vzájomného prelinkovania pomocou zhodných hodnôt vlastností alebo obojsmerným linkovaním.

       
Prílohy

Možnosť pripájania príloh pevne zviazaných s konkrétnym dokumentom.

       
Automatické vyplňovanie hodnôt

Automatické pridelenie dokumentových typov a doplnenie hodnôt vo vlastnostiach na základe umiestnenia v konkrétnom adresári vrátane dedenia vlastností do podadresárov. Možnosť hromadnej zmeny hodnôt.

       
Fulltextové vyhľadávanie

Vyhľadávanie naprieč celým obsahom pomocou fulltextových dotazov.

       
Štruktúrované vyhľadávanie

Kombinácia vyhľadávania naprieč celým obsahom pomocou fulltextových dotazov a obmedzenie dotazu na definovanú triedu dokumentov.

       
Globálne vlastnosti

Funkcia dostupná v štruktúrovanom vyhľadávaní slúžiaca k vyhľadaniu dokumentov naprieč celou databázou na základe globálne dostupných hodnôt vo vlastnostiach.

       
Online/Offline editácia

Priama editácia súborov v Microsoft Office (online/offline) a Google Docs (iba online).

       
Verziovanie

Evidencia historických verzií dokumentov a hodnôt vo vlastnostiach dokumentov.

       
Notifikačné centrum

Funkcia pre notifikáciu na dokument v termíne, vrátane užívateľsky definovaných podôb notifikácií (HTML šablóny správ, súhrnné notifikácie apod.)

       
Kaskádové štítky

Filtrovanie dokumentov prostredníctvom inteligentného previazania pomocou štítkov.

       
Šablóny

Vytváranie dokumentov a pevných adresárových štruktúr z vopred pripravených šablón.

       
Evidenčné číslo

Priradenie unikátneho ID dokumentu.

       
Externé linkovanie

Vydávanie obsahu prostredníctvom nemenného odkazu.

       
Rozšírená autentifikácia

Odstránenie dvojitej autentifikácie pri online editácii v prípade, že používateľ nie je prihlásený prostredníctvom doménového účtu.

       
Sieťový disk

Možnosť pripojiť databázu dokumentov prostredníctvom mapovaného sieťového disku.

       
Generátor dokumentov

Plná kontrola klienta nad generovaním dokumentov z vyplnených formulárových dát zo šablón v MS Word.

       
Model manažér

Nástroj pre tvorbu dokumentových typov vlastnými silami na strane klienta.

   
Robotizácia eDoCat RPA

Možnosť definovať si vlastné roboty pre vytváranie a automatické spustenie jednotlivých na seba nadväzujúcich workflow vrátane variantného priebehu na základe hodnôt vo vlastnostiach dokumentu.

   
Matica práv

Centrálny panel pre globálne riadenie používateľských práv nad celou databázou v matici zložka/skupina.

   
Easy upload

Centrálny panel pre vkladanie dokumentov s možnosťou vynútiť dokumentový typ a vyplnenie povinných vlastností pred uložením dokumentu do databázy. Predstavuje zásadné zjednodušenie pre vkladanie dokumentov.

   
Synchronizácia s adresárovou službou

Synchronizácia s Active Directory, prípadne inou adresárovou službou podporujúcou technológiu LDAP.

   
Libra Office, Open Office

Integrácia s Libra Office alebo s Open Office za účelom online/offline editáce.

   
Inline editácia

Úprava hodnôt vo vlastnostiach vo formulári s náhľadom dokumentu.

   
Dátové kvóty

Možnosť nastavenia maximálnej veľkosti dátového obsahu adresára.

   
Riadená dokumentácia

Kompletné riešenie riadenej dokumentácie v súlade s rodinou noriem ISO.

   
Distribučné listy

Spustenie workflow Seznámení s dokumentem hromadne v jednom kroku pri nástupe nových zamestnancov alebo pri aktualizácii interného dokumentu.

Pozn.: Vyžaduje modul Řízená dokumentace

   
Auditný modul

Detailný protokol operácii jednotlivých používateľov s možnosťou exportu do externých analytických nástrojov.

   
Konektor Atlassian JIRA

Riadenie príloh v tiketoch prostredníctvom Atlassian JIRA Core.

   
Oslabenie administrátora

Zamedzenie IT administrátorom v prístupe k obsahu bez dopadu do jeho schopností nastavovať a udržiavať potrebné systémové nastavenia.

   
OCR modul

Integrované OCR postavené na ABBYY OCR engine.

   
Dátové schránky

Synchronizácia obsahu ISDS.

   
Register zmlúv

Publikovanie zmlúv v ISRS.

   
Účtovná firma Koncern

Rozšírenie DMS eDoCat o multilicenčný model umožňujúci používateľom z radov dcérskych/sesterských firiem, resp. klientov použiť eDoCat, fyzické oddelenie dátových priestorov jednotlivých klientov, role key account manager dohliadajúca nad priestormi určenej skupiny klientov, reporting.

   
Dôveryhodné úložisko

Modul dlhodobého dôveryhodného uloženia v rámci DMS eDoCat je navrhnutý tak, aby podporoval plnenie legislatívnych požiadaviek v organizácii ako sú Nariadenia EU eIDAS a GDPR, zhodou s požiadavkou zákona 499/2004 Sb., o archívnictve a spisovej službe, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostiach výkonu spisové služby, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickom podpise, zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov.

 
Overenie elektronického podpisu

Kompletná funkcionalita overovania uznávaných podpisov, pečatí a časových pečiatok v dokumentoch ukladaných vo formáte PDF s certifikátmi CZ autorít.

 
Šifrovanie

Tzv. šifrovaný content store. Obsah súborov uložených štandardne v súborovom systéme je nedostupný vďaka ich zašifrovaniu asymetrickým kľúčom. Jednotlivé šifrovacie kľúče sú v databáze taktiež zašifrované master kľúčom.

 
Štruktúrované vyťažovanie dát

Vyťažovanie indexovaných dát zo štruktúrovaných alebo pološtruktúrovaných dokumentov so strojovým vyplnením hodnôt vo vlastnostiach.

 
eDoCat API

Platforma pre príjem dát z informačných systémov tretích strán do DMS eDoCat, napr. z nástrojov na štruktúrované vyťažovanie dát.

Ako príklad je možné uviesť integráciu s DOCU-X OCR od SOCOS IT, Elis od ROSSUM alebo s nástrojmi od spoločnosti INFOMATIC zastupujúcu na českom trhu KOFAX.

 
eDoCat API+

Platforma pre plnú obojsmernú integráciu DMS eDoCat s informačnými systémami tretích strán.

Ako príklad je možné uviesť naše referencie s jednoduchšou integráciou na účtovný software Pohoda, alebo rozsiahle integrácie na ERP systémy prostredníctvom externých integračných platforiem napr.  Helios, alebo SAP.

 
    Zahrnuté v základnej cene edície
    Možnosť získať za poplatok

DMS eDoCat stojí na platforme Alfresco Community Edition.

Ste manažér kvality?

Ak ste zodpovedný za riadenú dokumentáciu, neprehliadnite najmä moduly Riadená dokumentácia a Distribučné listy.

 

Zistiť viac

Zodpovedáte za ekonomické agendy?

S modulom pre štruktúrované vyťažovanie dát zrýchlite proces spracovania prijatých faktúr, značne znížite podiel ľudskej práce a teda aj chybovosť.


 

Zistiť viac

Nenašli ste, čo hľadáte?

eDoCat si môžete rozšíriť o vašu vlastnú sadu funkcií.

 

Stačí povedať